Birgit Kempker

(s1)
Is it: Feder. Is it: die Flugschaar? Is it: Pferd? Al Imfeld. Absolutly right. Wole Soyinka. Aus dem Verhör.


Birgit Kempker: Wer Sätze kennt, kennt Tiere